Filter by first character:
Chemical products
(3-methylphenyl)-[3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]methanone (2-chlorophenyl)-(4-methoxyphenyl)methanone
(4-methylsulfanylphenyl)-[4-(thiomorpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanone magnesium,2-methanidyl-1,4-dimethylbenzene,chloride
[4-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)phenyl]-(4-fluorophenyl)methanone (3-chlorophenyl)-(3-methoxyphenyl)methanone
ethyl 2-(3,5-difluorophenyl)-2-oxoacetate [5-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophen-2-yl]-phenylmethanone
5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-1-(4-phenylphenyl)pentan-1-one 1-(3,4-dimethylphenyl)-2,2-dimethylbutan-1-one
2-but-3-enylbenzoic acid [4-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]phenyl] acetate
1-(2-chloropyridin-4-yl)-2-ethoxyethanone 2-[2-(morpholin-4-ylmethyl)benzoyl]benzonitrile
(2,4-dimethylphenyl)-[4-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)phenyl]methanone ethyl 4-(2,4-dimethoxyphenyl)-4-oxobutanoate
(2,4-difluorophenyl)-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanone (2-methoxypyridin-3-yl)-(1,3-thiazol-2-yl)methanone
8-oxo-8-phenanthren-9-yloctanoic acid (3,4-dimethylphenyl)-[3-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)phenyl]methanone
1-(2,4-difluorophenyl)-3-phenylpropan-1-one 1-(4-fluorophenyl)-3-(2-methylsulfanylphenyl)propan-1-one
ethyl 2-[3-(3-chlorophenyl)propanoyl]benzoate [2-(azetidin-1-ylmethyl)phenyl]-(4-methylsulfanylphenyl)methanone
ETHYL 6-(3,5-DIMETHYLPHENYL)-6-OXOHEXANOATE [3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]-[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
bromozinc(1+),2H-1,3-thiazol-2-ide 6-(4-CHLOROPHENYL)-6-OXOHEXANOIC ACID
1-(2,6-dichlorophenyl)-3-(1,3-dioxan-2-yl)propan-1-one 3-(3-chloro-4-fluorophenyl)-1-(2,6-dichlorophenyl)propan-1-one