Filter by first character:
Chemical products
(1R,2S)-2-methoxycarbonylcyclohexane-1-carboxylic acid [2-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)phenyl]-(2-methylsulfanylphenyl)methanone
1,2-dimethylbenzene-5-ide,iodozinc(1+) 1-(4-bromo-2-fluorophenyl)-3-phenylpropan-1-one
(2,4-dichlorophenyl)-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanone 6-oxo-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]hexanoic acid
ethyl 4-[4-(2,5-dihydropyrrol-1-ylmethyl)phenyl]-4-oxobutanoate (2-chlorophenyl)-[3-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)phenyl]methanone
2-[2-(piperidin-1-ylmethyl)benzoyl]benzonitrile 3-(3-chloro-5-fluorophenyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one
1-(3,5-difluorophenyl)-3-(3-fluorophenyl)propan-1-one 3-(3-chloro-5-fluorophenyl)-1-(3,4-dimethylphenyl)propan-1-one
3-(3-chloro-5-fluorophenyl)-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one zinc,1-methanidyl-4-(trifluoromethyl)benzene,chloride
(1R,2R)-2-[2-(3-chlorophenyl)-2-oxoethyl]cyclohexane-1-carboxylic acid ethyl 4-benzoylbenzoate
cyclohexyl-(2,4-dichlorophenyl)methanone (3-fluorophenyl)-[3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]methanone
[3-(azetidin-1-ylmethyl)phenyl]-(4-methoxyphenyl)methanone chlorobenzene,iodozinc(1+)
ethyl 2-(2-chloroprop-2-enyl)benzoate ethyl 2-(2-methoxyphenyl)-2-oxoacetate
CIS-3-[2-(3-METHOXYPHENYL)-2-OXOETHYL]CYCLOHEXANE-1-CARBOXYLIC ACID 4-(2-chloropyridine-3-carbonyl)benzonitrile
ethyl 7-(2-chloropyridin-3-yl)-7-oxoheptanoate 8-(2-METHOXYPHENYL)-8-OXOOCTANOIC ACID
[2-(azetidin-1-ylmethyl)phenyl]-[4-(trifluoromethyl)phenyl]methanone [3-(3,4-difluorobenzoyl)phenyl] acetate
ETHYL 8-(3,5-DIMETHYLPHENYL)-8-OXOOCTANOATE (3,5-dichlorophenyl)-[2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]methanone