Filter by first character:
Chemical products
phenyl-[2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]methanone 1-cyclobutyl-3-(2,3-dimethylphenyl)propan-1-one
3-[2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoyl]benzonitrile 3-(3-methoxyphenyl)-1-(2-methylphenyl)propan-1-one
(4-bromophenyl)-[4-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)phenyl]methanone 2-(2-bromo-5-methoxyphenyl)-2-phenyl-1,3-dioxolane
1,4-dimethylbenzene-6-ide,iodozinc(1+) 2-ACETOXYBENZYL 2-CHLORO-3-PYRIDYL KETONE
[2-(azetidin-1-ylmethyl)phenyl]-(2-methoxyphenyl)methanone 4-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-oxobutanoic acid
1-(3-bromophenyl)-3-phenylpropan-1-one 7-chloro-1-(2-fluorophenyl)heptan-1-one
4-CYANOPHENYLZINC IODIDE (3,4-difluorophenyl)-[2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]methanone
(3,4-difluorophenyl)-[2-(thiomorpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanone (2,5-dichlorophenyl)-[2-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanone
2-(cyclopentanecarbonyl)benzonitrile 4-chloro-1-(3-methoxyphenyl)butan-1-one
3-(4-methoxyphenyl)-1-(3,4,5-trifluorophenyl)propan-1-one 1-(2,4-dimethylphenyl)-3-phenylpropan-1-one
CIS-3-[2-(2-IODOPHENYL)-2-OXOETHYL]CYCLOHEXANE-1-CARBOXYLIC ACID ethyl 8-oxo-8-(4-pentylphenyl)octanoate
(3-chloro-5-fluorophenyl)-[3-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanone [4-(2,5-dihydropyrrol-1-ylmethyl)phenyl]-(2-methoxyphenyl)methanone
cyclopropyl-[3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]methanone bromozinc(1+),ethyl pentanoate
7-(3,5-DIMETHOXYPHENYL)-7-OXOHEPTANOIC ACID (2-chlorophenyl)-[4-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanone
[3-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)phenyl]-(4-methoxyphenyl)methanone [2-(2,5-dihydropyrrol-1-ylmethyl)phenyl]-(2-fluorophenyl)methanone